Op 03 juni publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte.  De wet wil enerzijds bijzondere bewijswaarde verlenen aan een door de advocaten van de partijen medeondertekende akte.  De bewijswaarde geldt tussen de contracterende partijen en hun erfgenamen of rechtverkrijgenden. 

Voordelen

De akte biedt meer rechtszekerheid en vermijdt (nodeloze) procedures.

Bewijsproblemen zijn verleden tijd

Voortaan kan een cliënt bewijzen dat er een overeenkomst bestaat.  Als een advocaat zijn of haar handtekening plaatst onder een overeenkomst tussen partijen, is dat een bewijs dat de partijen zich wel degelijk verbonden hebben, dat de handtekeningen van de partijen authentiek zijn, dat de datum van het document juist is en dat de partijen instemmen met de inhoud van hun overeenkomst.  De advocaten van alle partijen moeten wel de akte medeondertekenen.

Advocaat geeft extra zekerheid

Voor de advocaten creëert de nieuwe regeling een bijkomende rol en verantwoordelijkheid:  zij zijn aansprakelijk voor de juistheid van de inlichtingen die zij aan de partijen verschaffen. Voor de burger betekent het meer zekerheid en vermijdt dit betwistingen achteraf.

Wettekst pagina 1

Wettekst pagina 2