Er werden enkele wijzigingen doorgevoerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

De wettekst kan op deze link geraadpleegd worden: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013112212&table_name=wet