U hebt als Belgische ondernemer een vordering op een Duitse debiteur?

Hoe moet het nu verder?
Nadat u uw debiteur herhaaldelijk hebt verzocht en aangemaand om te betalen, blijft er uiteindelijk alleen nog maar de weg van de gerechtelijke procedure over.
Het is best mogelijk dat u dan de keuze hebt te dagvaarden voor de Belgische dan wel voor de Duitse rechter.
Ook bestaat de mogelijkheid dat toepassing kan worden gemaakt van het Belgische of Duitse recht.
Eén en ander kan afhangen van de voorwaarden waaraan u hebt gecontracteerd, de algemene voorwaarden die rechtsgeldig bestanddeel uitmaken van het contract, …
Indien u op basis van de contractuele voorwaarden, dan wel de wettelijke bepalingen of internationale richtlijnen en verdragen de keuze hebt te dagvaarden voor de belgische of de Duitse rechter, is het nuttig de voor- en nadelen van uw keuze op een rijtje te zetten:  

1)U dagvaardt voor de belgische rechter:Voordeel:  u procedeert op uw eigen terrein en mogelijks verschaft u dit het voordeel sneller gelijk te krijgen en een gunstig vonnis te bekomen.Bovendien, mocht uw vordering buiten alle verwachtingen worden afgewezen, dient u enkel in te staan voor uw eigen kosten en de betaling van de rechtsplegingsvergoeding voor tegenpartij (forfaitair gedeeltelijke vergoeding van de kosten van tegenpartij).
Nadelen:  stukken gebeurlijk opgesteld in het Duits zullen naar het Nederlands moeten vertaald worden.(meestal volstaat een vrije vertaling.  Een tegenstrever kan moeilijk doen en een beëdigde vertaling vorderen)
Indien het Belgisch recht niet van toepassing is, zal u de rechtbank ertoe moeten aanzetten een correcte toepassing van het buitenlandse recht te maken.
Uw advocaat zal dan de buitenlandse in casu Duitse wetgeving moeten voorbrengen, deze vertalen en toelichten.
Zodra u over een vonnis beschikt:Dan moet de uitgifte van het vonnis besteld worden en moet dit door de gerechtsdeurwaarder aan de duitse debiteur betekend worden.
Na het verstrijken van de beroeps- of verzetstermijn (één maand en vijftien dagen vanaf de datum van betekening) moet een attest van kracht van gewijsde ter griffie van de Belgische rechtbank aangevraagd worden.
Vervolgens moet de uitvoerbaarverklaring van het belgische vonnis door de Duitse rechter worden bekomen.
Het gaat hier om de zogenaamde Exequaturprocedure.
De advocaat dient dan een verzoekschrift bij de Duitse bevoegde rechter in te dienen, waarbij de uitvoerbaarverklaring van het Belgische vonnis moet worden benaarstigd.
Vanzelfsprekend moet het belgische vonnis worden van een beëdigde vertaling naar het Duits.(zo ook bij de betekening van het vonnis)
I dit verband is het van belang dat de Duitse rechter een volledige toelichting omtrent de inhoud van het Belgische vonnis krijgt.(de wijze van intrestberekening, de rentevoet en de gerechtskosten kunnen al eens wat toelichting vergen)
Nadat het Belgische vonnis door de Duitse rechter uitvoerbaar werd verklaard, dient een kostenbegrotingsprocedure bij dezelfde rechter te worden ingediend.
De Duitse rechter zal dan bepalen welke kosten uw Duitse debiteur in het kader van deze procedure nog verschuldigd is.
Zowel het Belgische vonnis, uitvoerbaar verklaard in Duitsland als de beschikking van kostenbegroting kunnen vervolgens aan de deurwaarder in Duitsland worden overgemaakt voor verdere uitvoering.
Er zou een eenvoudigere weg zijn, met name het Belgische vonnis door de Belgische rechter laten bestempelen als een Europees executoriale titel.
Wanneer het vonnis van de Belgische rechter als Europese executoriale titel wordt bestempeld, kan de Exequaturprocedure (uitvoerbaarverklaring door de Duitse rechter) vermeden worden.
Probleem is evenwel, dat de meerderheid van de Belgische rechters hun vonnissen niet wensen te voorzien van een Europese executoriale titel voor niet betwiste schuldvorderingen.
Zij stellen in dit verband de gerechtelijke procedure in België niet voldoet aan de door de Europese uitvoerbaarverklaring van het Belgische vonnis door de Duitse rechter worden benaarstigd.

2)U dagvaardt voor de Duitse rechter.Voordeel:  u behoeft geen procedure van uitvoerbaarverklaring (Exequatur) en wint dus tijd.Bijkomende voordeel indien u de procedure wint, draagt de verliezen nagenoeg al uw kosten, inclusief het merendeel van de kosten van uw eigen advocaat.

Gebeurlijke nadelen van een procedure direct in Duitsland, zijn onder meer:-beëdigde vertaling van alle niet in het Duits opgestelde stukken;-de aanzienlijke kostprijs van een dagvaarding in Duitsland (wordt bepaald op basis van de waarde van de vordering en dient door de eisende partij te worden voorgeschoten, zoniet wordt niet overgegaan tot betekening van de dagvaarding);-het is niet zo eenvoudig, evenmin als in België, de Duitse rechter te overtuigen een correcte toepassing van het Belgische recht te maken, indien dit mogelijk is.
Bijkomende probleem:  in Duitsland kent men de figuur van de niet-geprotesteerde factuur niet:  uw debiteur kan dus nog op het allerlaatste moment met allerlei verweermiddelen afkomen, wat zou kunnen resulteren in bijkomende procedures, zoals getuigenverhoor of deskundigenonderzoek.
Voor elke bijkomende procedure moet worden betaald en de eisende partij dient dit voor te schieten.
Indien u het proces verliest, dient u ook in te staan voor nagenoeg alle kosten van de tegenpartij, inclusief diens advocaatkosten.
Bij een gunstig vonnis kan de gerechtsdeurwaarder geïnstrueerd worden over te gaan tot betekening en uitvoering van het vonnis.
Voor wat betreft de vergoeding van uw kosten door tegenpartij dient een afzonderlijk verzoekschrift tot kostenbegroting bij de rechtbank te worden ingediend en deze zal dan bij wijze van beschikking bepalen welke kosten u van tegenpartij terugbetaald moet krijgen.
Ook deze beschikking moet door een gerechtsdeurwaarder worden betekend en uitgevoerd.

Mr. De Cock die zowel in België advocaat als in Duitsland Rechtsanwalt is, en vertrouwd is met beide rechtssystemen, alsmede optreedt voor de rechtbanken van beide staten, kan u bijstaan bij deze procedures, welke ook uw keuze van rechter, de Belgische of de Duitse.