10 signalen om een nakend faillissement te erkennen

Deze 10 signalen leggen de zwakke financiele plekken en ingrijpende liquiditeits problemen van een onderneming bloot. Het zijn obstakels die een onderneming in de problemen brengen en uiteindelijk tot een faillissement kunnen leiden

Ondernemingen werden de voorbije jaren zwaar op de proef gesteld

Hieronder de 10 belangrijkste signalen die u zeker in de gaten dient te houden

Signaal 1.
De rentabiliteit is twee jaar na elkaar negatief

Een bedrijf dat twee jaar na elkaar niet rendabel is en dus verlies optekent, zit in moeilij ke papieren. Winsten zijn namelijk noodzakelijk om de verdere uitbouw of groei van de onderneming te ondersteunen en te garanderen. Stapelen de verliezen zich op, dan zal het moeilijker zijn om financier ing te vinden en investeringen te realiseren.

2,26% van alle ondernemingen die twee jaar na elkaar een negatieve rentabiliteit vertoonden ging in 2015 failliet.

Signaal 2.
De liquiditeitsratio is kleiner dan 0,5

Het bedrag aan schulden op korte termijn wordt niet gedekt door bezittingen en inkomsten die het bedrijf op korte termijn te gelde kan maken. Analisten interpreteren dit traditionee l als het signaal bij uitstek dat het slecht gaat met een bedrijf. Toch blijkt het in de praktijk nauwelijks relevant om een onderscheid te maken tussen goedlopende bedrijven en ondernemingen die failliet dreigen te gaan. Op korte termijn is het dan ook een van de minder relevante signalen.

2,33% van alle ondernemingen waarvan de liquiditeitsratio kleiner is dan 0,5 ging in 2015 failliet.

Signaal 3.
De schuldgraad is hoger dan het kapitaal

Dit signaal duidt op een tekort aan nettobedrijfskapitaal. Als de schuldgraad hoger is dan het kapitaal, dan volstaat het volledige bedrijfskapitaal niet meer om alie schulden te betalen. Het eigen vermogen is dus negatief. Deze ondernemingen dienen nieuwe rentabiliteit te creeren en hebben dringend nood aan vers kapitaal.

3,08 % van alle ondernemingen waarvan de schuldgraad hoger ligt dan het kapitaal ging in 2015 failliet.

Signaal 4.
Het eigen vermogen is kleiner dan 50% van het kapitaal

Het bedrag op de balanspost ‘eigen vermogen’ kalft af wanneer het bedrijf een paar jaar na elkaar geen of onvoldoende reserves en winsten kan overdragen naar het volgende boekjaar.

3,79% van alle ondernemingen waarvan het vermogen kleiner is dan 50% van het kapitaal ging in 2015 failliet.

Signaal 5.
Er zijn schulden bij de flscus of de RSZ

Let op als de flscus of de Rijksdienst voor Sociale Zeker heid nog geld te goed heeft van de onderneming.  Het is het enige signaal dat rechtstreeks uit de jaarrekening wordt geplukt en pertinent relevant blijkt Het wijst op ernstige moeilijkheden in de naleving van de sociale verplichtingen en de betaling van flscale en paraflscale lasten. In vele gevallen volgt op de vermelde vervallen schuld een dagvaarding vanwege de RSZ­ administratie.

7,87% van alle ondernemingen met schulden aan de fiscus of RSZ ging in 2015 failliet.

Signaal 6.
Er is een dagvaarding van de RSZ

De dagvaardingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid hebben meestal betrekking op schulden die ouder zijn dan zes maanden. Enige kanttekening: de RSZ-administ ratie aarzelt niet en dagvaardt regelmatig voor relatief kleine bedragen, verjaarde feiten en allerlei betwistingen .

9,90% van alle ondernemingen gedagvaard door de RSZ ging in 2015 failliet.

Signaal 7.
De bedrijfsleider was eerder betrokken bij een faillissement.

Is een van de bedrijfsleiders de voorbije vijf jaar betrokken geweest bij een ander fa illissement, eveneens in zijn hoedanigheid van bedrijfsleider? Dan dient u extra op te letten. In de praktijk blijkt dat een faillissement een sneeuwbaleffect kan veroorzaken. Zo warden andere bedrijven waar de persoon ook mandaten heeft vaak meegesleurd.

16,95% van alle ondernemingen met een bedrijfsleider die eerder betrokken was bij een faillissement ging in 2015 failliet

Signaal 8.
Er zijn geprotesteerde wisselbrieven

Jaar na jaar vermindert het gebruik van wisselbrieven. Toch komen ze in sommige sectoren, zoals de textielsector, nog courant voor Een geprotesteerde wisselbrief blijft in ieder geval een belangrijk signaal dat een onderneming afglijdt naar een situatie van discontinu1teit. Een protest bewijst immers dat
een onderneming haar engagement van betaling niet nakomt. Ondanks het feit dat de ondernem ing het geld in de wisselbrief had beloofd Het is een betalingsprobleem dat sterk doet vermoeden dat het bedrijf op een fa illissement afstevent

19,61% van alle ondernemingen die met geprotesteerde wissels kampten ging in 2015 failliet.

 

Signaal 9.
Dejaarrekening werd 2 jaar niet gepubliceerd

Wanneer het niet goed gaat met een ondernem ing, dan zijn er meestal ook boekhoudkundige problemen. Of ze probeert haar financiele situatie geheim te houden. De jaarreken ingen niet publiceren is een veelgebruikt, maar onwettig trucje om financiele problemen te verdoezelen . Volgens de wet is er voldoende reden om een publicatieplichtige vennootschap via gerechtelijke weg te ontbinden als ze gedurende 36 maanden geen jaarrekening publiceerde. Om een fai llissement te voorspe llen is het voldoende om 24 maanden terug te tellen.

20,83 % van alle ondernemingen die gedurende 24 maanden geen jaarrekeningen publiceerden, ging in 2015 failliet.

Signaal 10.
Er is een voorlopige bewindvoerder aangesteld

De rechtbank kan een voorlop ig bewindvoerder aanstellen wanneer een ondernem ing in moeilij kheden verkeert Zo ontneemt ze (tijdelijk) de bevoegdheden van de bedrijfsleiding. De aangestelde bewindvoerder neemt de leiding van de onderneming over en dient meteen het fai llissement aan
te vragen als dat nodig is. A ls de rechtbank binnen de vier maanden geen fail lissement uitspreekt, dan vervalt het voorlopig bewind.

24,39% van alle ondernemingen waar een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld ging in 2015 failliet.

20,83% van alle ondernemingen die gedurende 24 maanden geen Jaarrekeningen pub!iceerden, ging in 2015 failliet.

Source: Graydon