Op 24/12/2020 werd de Wet van 20/12/2020 m.b.t. diverse tijdelijke en structurele maatregelen inzake Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen zijn vrij gelijklopend aan de maatregelen die we als beroepsgroep al namen bij de tweede Covid-golf sinds eind oktober.

Nu is er dus opnieuw een wettelijk vastgelegd tijdelijk verbod op van enkele van onze ambtelijke tussenkomsten.

De opschorting loopt voorlopig tot 31/01/2021, maar kan door de ministerraad verlengd worden.

Samengevat:

1/ M.b.t. ondernemingen (art. 71-73)

Het tijdelijk verbod bij ondernemingen geldt enkel voor ondernemingen die voldoen aan drie cumulatieve voorwaarden:

1.       de onderneming moest sluiten o.b.v. het M.B. van 28/10/2020, gewijzigd door het

M.B. van 01/11/2020. (De wet verwijst niet naar het M.B. van 28/11/2020 (versoepelingen vanaf 01/12/2020), zodat oak a/le niet-essentiele winkels onder de bescherming val/en)

2.       de continu”iteit van de onderneming is bedreigd door de verspreiding van de COVID-19-crisis en haar gevolgen

 • de onderneming was niet in staking van betaling op 18 maart 2020

In de praktijk komt het erop neer dat de bescherming automatisch van toepassing is van zodra aan de eerste voorwaarde is voldaan. Enke! de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbankkan (op dagvaarding zoals in kortgeding) een uitzondering toestaan op de beschermingsmaatregelen.

Voor deze beschermde ondernemingen gelden dezelfde maatregelen als bij het moratorium in het voorjaar.                                             ·

Bij deze ondernemingen kunnen de volgende acties dus NIET:

 • bewarend/uitvoerend beslag op roerende goederen en onder derden
 • elke procedure van tenuitvoerlegging op roerende goederen
 • dagvaarding in faillissement of gerechtelijke ontbinding (het O.M. of de voorlopig bewindvoerder kan dat wel)
 • eenzijdige of gerechtelijke ontbinding van lopende overeenkomsten (uitgezonderd arbeidsovereenkomsten) die dateren van voor 24/12/2020 omwille van wanbetaling

Daarenboven:

 • warden lopende betalingstermijnen van reorganisatieplannen verlengd met de duur van het moratorium
 • zijn ondernemers of bestuurders van vennootschappen voorlopig ontheven van hun verplichting om een aangifte van faillissement te doen

De volgende acties kunnen WEL nog:

 • alle minnelijke invorderingen
 • alle inleidingen van procedures
 • betekeningen van een aanmaning tot betaling (IOS/IOG procedure)
 • betekening van een vonnis of van een PV van Niet-Betwisting (JOG procedure)
 • betekening van een bevel voorafgaand roerend of onroerend beslag
 • uitzetting van de onderneming-rechtspersoon of van de ondernemer uit een pand dat enkel beroepsmatig gebruikt wordt
 • bewarend/uitvoerend beslag op onroerende goederen
 • bewarend beslag op zee- en binnenschepen

Bij de ondernemingen die NIET aan de beschermingsvoorwaarden voldoen, loopt alles verder zonder enige beperking. Ook dagvaardingen in faillissement of gerechtelijke ontbinding zijn mogelijk.

Fysieke openbare gerechtelijke verkopingen zijn momenteel echter niet mogelijk gezien de huidige maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid. Er is nog geen wettelijk kader voor gerechtelijke online verkopingen.

2/ M.b.t. particulieren (art. 74)

Bij particulieren kunnen de volgende acties NIET:

 • uitvoerend beslag op roerende goederen
 • uitvoerend beslag op onroerend goed, behalve op een onroerend goed dat NIET de woonplaats van de beslagene is
 • bewarend of uitvoerend beslag onder derden
 • loonsoverdrachten TENZIJ deze acties kaderen in:
 • de invordering van onderhoudsgelden
 • de invordering n.a.v. een strafrechtelijke veroordeling
 • de invordering n.a.v. fiscale of sociale fraude
 • een uitvoering waarbij de betrokkene akkoord is dater verder wordt uitgevoerd

De volgende acties kunnen WEL nog:

 • alle minnelijke invorderingen
 • alle inleidingen van procedures
 • betekening van vonnissen
 • betekening van een bevel voorafgaand roerend of onroerend beslag
 • bewarend beslag op roerend goed (gezien de gezondheidsmaatregelen enkel indien dit niet in de woning moet gebeuren)
 • bewarend beslag op onroerend goed
 • uitvoerend beslag op een onroerend goed waar de beslagene niet zijn woonplaats heeft

Daarnaast worden de drempels van niet-beslagbare sommen van art. 1409 Ger.W. opgetrokken, tijdelijk tot 31/03/2021.

Wat met uithuiszettingen?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest hebben de deelregeringen uithuiszettingen tijdelijk verboden.

Het Vlaams Gewest heeft geen dergelijk verbod uitgevaardigd. Dit werd gemotiveerd op basis van het feit dat de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op 01/11/2020 al een streng advies had uitgevaardigd om niet over te gaan tot de uithuiszetting van particulieren.

We volgen dit advies op en worden bovendien geconfronteerd met het praktische probleem dat de politie geen bijstand verleent. Mocht u redenen hebben waarom uw zaak niet onder het verbod zou mogen vallen, vragen we u om ons dit zeer omstandig en schriftelijk te motiveren. We vragen dan het nodige advies op en contacteren u voor verdere afspraken.